Leefbaarheidsfonds

In een aantrekkelijke woonomgeving is het prettig wonen, zo’n omgeving nodigt uit tot contact met elkaar. De leefbaarheid in uw wijk of buurt vinden wij belangrijk. Ieder jaar reserveren wij daarom geld in ons leefbaarheidsfonds. We betalen graag mee aan goede ideeën van en voor onze huurders om de leefbaarheid te bevorderen. 

Jaarlijks stellen we € 48.000 beschikbaar. Per aanvraag keren we maximaal € 3000 uit.  Huurders, maar ook bijvoorbeeld dorpsbelangen of een straatvereniging, kunnen een beroep doen op dit fonds.

Wilt u een bijdrage aanvragen? Vul het formulier in. 

Veelgestelde vragen over Leefbaarheidsfonds

Welke voorwaarden en spelregels gelden voor het leefbaarheidsfonds?

Algemeen

Artikel 1. De activiteit of het project waar een bijdrage voor wordt gevraagd, moet de leefbaarheid in het Westerkwartier bevorderen. Dit betreft de rechtstreekse relatie van onze huurders en het (verbeteren van) de onderlinge verhouding tussen bewoners/huurders.

Artikel 2. Een aanvraag kan worden ingediend door een groep bewoners/huurders, een buurt- of wijkvereniging, een bewonersorganisatie, een dorpsvereniging of vereniging van dorpsbelangen. Ook  de gemeente Westerkwartier kan een aanvraag doen

Artikel 3. Alleen projecten waarbij de aanvragers in de vorm van zelfwerkzaamheid een bijdrage leveren, komen voor toekenning in aanmerking.

Artikel 4. Een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds is maximaal € 3.000,-. Per initiatief kan eens in de vijf jaar een aanvraag worden gedaan. De bijdrage is bedoeld ter stimulering en niet als structurele ondersteuning.

Artikel 5. De beoordelingscriteria staan vermeld in de voorwaarden hieronder.

Artikel 6. Alle aanvragen worden door Wold & Waard beoordeeld. De directie geeft het eindoordeel op de aanvraag.

Artikel 7. De aanvraag voor een bijdrage kan alleen worden ingediend door het aanvraag formulier helemaal in te vullen. In de omschrijving moet de betrokkenheid van de huurders van Wold & Waard vermeld staan. Wij bevestigen binnen 2 werkdagen de ontvangst van uw aanvraag en laten u daarna zo snel mogelijk weten of uw aanvraag wordt toegekend.

Voorwaarden

  • Het initiatief is gericht op duurzame ontwikkeling in wijk- of buurt, waar huurders van Wold & Waard wonen
  • Het initiatief levert een bijdrage aan de onderlinge verhoudingen van bewoners
  • Het initiatief heeft aantoonbaar draagvlak in wijk of buurt, of bij de organisatie die de aanvraag doet
  • Het gaat om een particulier initiatief of van een organisatie zonder winstoogmerk
  • Het initiatief voorziet in een behoefte op sociaal, cultureel en/of maatschappelijk gebied
  • Het gaat om een concreet en afgebakend initiatief waarvoor eens in de vijf jaar een bijdrage mag worden aangevraagd
  • Voor aanvragen hanteren we de indeling wijk- en buurt van CBS (StatLine - Kerncijfers wijken en buurten 2022 (cbs.nl))
  • Per wijk of buurt kan één aanvraag per jaar worden gedaan