Extern toezicht en visitatie

Extern toezicht op woningcorporaties wordt uitgevoerd door de Autoriteit Woningcorporaties (AW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Bij de AW gaat het om financieel toezicht en om toezicht op de integriteit en de prestaties van de corporaties. Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie lezen over het toezicht en de taken van de Autoriteit Woningcorporaties. De meest recente oordeelsbrief over Wold & Waard vindt u onderaan de pagina.

Het WSW functioneert als onderlinge waarborgmaatschappij van woningcorporaties. Het WSW zorgt er op die manier voor dat deelnemende corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen zo optimaal mogelijke financieringskosten. Dat doet WSW door borg te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van door WSW geborgde leningen van corporaties en controle op de risico’s bij corporaties. Op www.wsw.nl vindt u meer informatie.

In de Woningwet is verder geregeld dat corporaties 1x in de 4 jaar door een onafhankelijke commissie worden gevisiteerd. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren.